Petycja w sprawie budowy świetlicy

Mieszkańcy Kochanowa złożyli petycję w sprawie budowy świetlicy.
https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,m,296786,2017-rok.html