Zebranie Wiejskie

SOŁTYS, ZAWIADAMIA, że  w dniu  24.04.2019 r. (środa), o godz.17:45 w Świetlicy odbędzie się ZEBRANIE  WIEJSKIE Mieszkańców wsi Kochanów

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania, powitanie Uczestników i Gości.
2. Wybór Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej między zebraniami.
6. Informacja na temat inwestycji przewidzianych do wykonania w 2019 roku.
7. Informacja dotycząca odbioru odpadów .
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie zebrania.

Mariusz Koźbiał
Sołtys Wsi Kochanów
Gmina Zabierzów

UWAGA:
Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin Zebrania godz:18:00 w tym samym miejscu.
Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.